Cele przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:

• wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego rodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno– kulturalnym i przyrodniczym,

• podejmowanie działań profilaktyczno -wychowawczych.

Główne zadania przedszkola

• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

• sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce;

rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci

• umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych;

• współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju i wychowania dzieci;

• przygotowanie dzieci do nauki w szkole

 Realizując powyższe zadania przedszkole:

• rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci,

• stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków,

• rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra od zła.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY do pobrania

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci