Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

a. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat, zamieszkałe na terenie gminy Nałęczów. W roku szkolnym 2018/19 także dzieci 6-letnie.

b. Podstawą zgłoszenia dziecka jest „ Karta zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego”.

c. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do oddziału przedszkolnego jest mniejsza od liczby miejsc w oddziale przedszkolnym, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.

d. Komisja kwalifikacyjna składa się z:

– dyrektora szkoły jako przewodniczącego

– przedstawiciela rady rodziców

-przedstawiciela rady pedagogicznej

e. Dzieci spoza gminy Nałęczów mogą być przyjmowane do oddziału przedszkolnego:

– gdy są jeszcze wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji,

– gdy dziecko mieszka w pobliżu oddziału przedszkolnego.

Zasady ogłoszenia rekrutacji

a) Podstawową rekrutację ogłasza dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Drzewcach w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w szkole.

b) Termin składania przez rodziców „ Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego” upływa 31 marca.

c) Regulamin rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego udostępniony jest dla rodziców w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w szkole.

Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia i dołącza do niego:

a) Listę dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

b)Wykaz wolnych miejsc

c) Listę dzieci nie przyjętych do oddziału przedszkolnego

d) W przypadku wolnych miejsc, rekrutację do oddziału przedszkolnego przedłuża się do 31.08.

Zasady rekrutacji dzieci do punktu przedszkolnego

1. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałe na terenie gminy Nałęczów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć dziecko ,które ukończyło 2,5 roku, jeżeli sygnalizuje ono potrzeby fizjologiczne.

3. Podstawą zgłoszenia dziecka jest „ Karta zgłoszeń dziecka do punktu przedszkolnego”.

4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do punktu przedszkolnego jest mniejsza od liczby miejsc w punkcie przedszkolnym, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.

5. a)Komisja kwalifikacyjna składa się z:

– dyrektora szkoły jako przewodniczącego

– przedstawiciela rady rodziców

-przedstawiciela rady pedagogicznej

b) O terminie posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia wszystkich zainteresowanych członków w 5- dni przed posiedzeniem.

6. Dzieci spoza gminy Nałęczów mogą być przyjmowane do punktu przedszkolnego:

– gdy są jeszcze wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji,

– dziecko mieszka w pobliżu punktu przedszkolnego.

7. W pierwszej kolejności do punktu przedszkolnego przyjmowane są:

– dzieci już uczęszczające do punktu przedszkolnego,

– dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

-dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej

egzystencji ,

– dzieci z rodzin zastępczych,

– dzieci obojga rodziców pracujących,

– dzieci zamieszkałe na terenie gminy Nałęczów,

– dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci).

Zasady ogłoszenia rekrutacji

a) Podstawową rekrutację ogłasza dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Drzewcach w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w szkole.

b) Termin składania przez rodziców „ Kart zgłoszeń dziecka do punktu przedszkolnego” upływa 31 marca.

c) Regulamin rekrutacji dziecka do punktu przedszkolnego udostępniony jest dla rodziców w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w szkole.

Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia i dołącza do niego:

a) Listę dzieci zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego

b)Wykaz wolnych miejsc

c) Listę dzieci nie przyjętych do punktu przedszkolnego

W przypadku wolnych miejsc, rekrutację do punktu przedszkolnego przedłuża się do 31.08

Pliki do pobrania

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci